สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 4 9 1
ป.2 12 6 18 1
ป.3 5 4 9 1
ป.4 13 6 19 1
ป.5 15 3 18 1
ป.6 7 4 11 1
อ.2 6 4 10 1
อ.3 7 5 12 1
รวม 70 36 106 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 5 4 9 นางพิมพา ไชยแก้ว
ป.2/1 12 6 18 นายสิทธานนต์ พุทธจันทร์
ป.3/1 5 4 9 นางนริศรา มหาวรรณ์
ป.4/1 13 6 19 นางอนรรฆพร ไวดี
ป.5/1 15 3 18 นายภาสกร ต๊ะปัญญา
ป.6/1 7 4 11 นางปรียธิดา ม่วงโกสัย
อ.2/1 6 4 10 นางสาวกนกกาญจน์ กาทู
อ.3/1 7 5 12 นางสาวภัทฐิญา ตาแก้ว
รวม 70 36 106